دیکشنری تخصصی ایرانیان

جنسیت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری لغات عمومی

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

gender

مجموعۀ ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری و فرهنگی و روان‌شناختی که معمولاً در یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث یافت می‌شود.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

gender

مجموعۀ ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری و فرهنگی و روان‌شناختی که معمولاً در یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث یافت می‌شود.

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

gender

مجموعۀ ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری و فرهنگی و روان‌شناختی که معمولاً در یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث یافت می‌شود.

ویکی پدیا

gender

جنسیت شامل رفتارها، نقش‌های اجتماعی و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه به عهدهٔ دو جنس زن و مرد می‌گذارد. در ارتباط با نقش‌های جنسیتی افکار قالبی در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده می‌شود که دامنهٔ انتظارات را از هر دو جنس طرح ریخته و تعیین می‌کند. واژهٔ جنسیت (Gender) یک مفهوم اجتماعی است و با واژهٔ جنس (sex) که به طور معمول برای بیان همان موضوع ولی از دیدگاه زیست‌شناسی به کار می‌رود متفاوت است.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری رفتار حرکتی

علوم اجتماعی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مشاوره

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.