متاسفانه جستجوی شما برای جلگه+مرتفع نتیجه دقیق به همراه نداشت.