متاسفانه جستجوی شما برای تولید+و+ایجاد+یک+ترکیب+از+طریق+رویدادهای+فیزلوژیکی+در+بدن+یک+موجود+زنده نتیجه دقیق به همراه نداشت.