متاسفانه جستجوی شما برای توانایی+آزاد+کردن+انرژی نتیجه دقیق به همراه نداشت.