متاسفانه جستجوی شما برای ترشح+کننده+شیر نتیجه دقیق به همراه نداشت.