متاسفانه جستجوی شما برای بر+خیزاندن نتیجه دقیق به همراه نداشت.