متاسفانه جستجوی شما برای بریدگی+حاصله+از+حرکت+پروانه+کشتی+بریدگی نتیجه دقیق به همراه نداشت.