جستجو برای بریدگی حاصله از حرکت پروانه کشتی بریدگی