جستجو برای برداشت یک قسمت یا گوشت زیادی از طریق برش