متاسفانه جستجوی شما برای برای+پیوستن+هجاهای+جدا+شده+از+یکدیگر+در+آخر+سطر نتیجه دقیق به همراه نداشت.