متاسفانه جستجوی شما برای اکثریت+مطلق نتیجه دقیق به همراه نداشت.