متاسفانه جستجوی شما برای انتقال الیاف از سطح سیلندر خاردار با سرعت بیشتر به سطح سیلندر خاردار با سرعت کمتر نتیجه دقیق به همراه نداشت.