جستجو برای از راه فریب و خدعه چیزی را به دست آوردن