دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی نانو

با توجه به اینکه مباحث مربوط به نانو در چند دهه اخیر مورد استقبال خوبی در محافل صنعتی و دانشگاهی قرار گرفته اند، دیکشنری تخصصی نانو به جموعه دیکشنری تخصصی ایرانیان اضافه شد. این فرهنگ لغت شامل عمده کلمات و اصطلاحات تخصصی مرتبط با علم نانو است که لغات تخصصی افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک نیز به ان اضافه شده است.