دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

لغاتی در مجموعه مهندسی مواد و متالوژی شامل جوشکاری، خوردگی، سرامیک و ... است. استخراج فلزات ریخته‌گری