دیکشنری تخصصی ایرانیان

فرهنگ لغات علوم دریایی

کلمات تخصصی رشته هایی که در حوزه دریا فعالیت می کنند مانمند اقیانوس شناسی، حمل و نقل دریایی و .... در این فرهنگ گنجانده شده است.آلودگی دریا علوم دریایی و اقیانوسی ـ اقیانوس‌شناسی علوم دریایی و اقیانوسی ـ اقیانوس‌شناسی علوم دریایی و اقیانوسی ـ فیزیک دریا مهندسی معماری کشتی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی علوم دریایی و اقیانوسی ـ شیمی دریا