دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی حقوق شامل اصطلاحات تخصصی حقوق در زمینه های حقوق بین الملل، حقوق خصوصی و حقوق جزا است.