دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

لغات تخصصی زمین شناسی و ژئوفیزیک در این دیکشنری قرار دارند. آب‌زمین‌شناسی آب‌شناسی (هیدرولوژی) ژئومورفولوژی رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی