دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی جغرافی

شامل لغات و اصطلاحات تخصصی از گرایش های مختلف جغرافیا از جمله: لغات تخصصی جغرافیای سیاسی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین