متاسفانه جستجوی شما برای to+lose+plant نتیجه دقیق به همراه نداشت.