متاسفانه جستجوی شما برای to+join+the+majority نتیجه دقیق به همراه نداشت.