متاسفانه جستجوی شما برای sampling+distribution+differences نتیجه دقیق به همراه نداشت.