متاسفانه جستجوی شما برای risk+adjusted+discount+rate نتیجه دقیق به همراه نداشت.