متاسفانه جستجوی شما برای reductio+ad+absurdum نتیجه دقیق به همراه نداشت.