متاسفانه جستجوی شما برای randomized+blocks نتیجه دقیق به همراه نداشت.