متاسفانه جستجوی شما برای random+sample نتیجه دقیق به همراه نداشت.