متاسفانه جستجوی شما برای random+parallel+tests نتیجه دقیق به همراه نداشت.