متاسفانه جستجوی شما برای random+error نتیجه دقیق به همراه نداشت.