متاسفانه جستجوی شما برای random+assignment نتیجه دقیق به همراه نداشت.