متاسفانه جستجوی شما برای quartile+deviation نتیجه دقیق به همراه نداشت.