متاسفانه جستجوی شما برای purkinje+phenomenon نتیجه دقیق به همراه نداشت.