متاسفانه جستجوی شما برای proximal+stimulus نتیجه دقیق به همراه نداشت.