متاسفانه جستجوی شما برای programmed+instruction نتیجه دقیق به همراه نداشت.