متاسفانه جستجوی شما برای probability+table نتیجه دقیق به همراه نداشت.