متاسفانه جستجوی شما برای probability+sample نتیجه دقیق به همراه نداشت.