متاسفانه جستجوی شما برای probability+matching نتیجه دقیق به همراه نداشت.