متاسفانه جستجوی شما برای probability+distribution نتیجه دقیق به همراه نداشت.