متاسفانه جستجوی شما برای probability+density+function نتیجه دقیق به همراه نداشت.