متاسفانه جستجوی شما برای principal+components+method نتیجه دقیق به همراه نداشت.