متاسفانه جستجوی شما برای primary+reinforcer نتیجه دقیق به همراه نداشت.