متاسفانه جستجوی شما برای primacy+recency+effect نتیجه دقیق به همراه نداشت.