متاسفانه جستجوی شما برای presynaptic+membrane نتیجه دقیق به همراه نداشت.