متاسفانه جستجوی شما برای prepotent+reflex نتیجه دقیق به همراه نداشت.