متاسفانه جستجوی شما برای preparatory+response نتیجه دقیق به همراه نداشت.