متاسفانه جستجوی شما برای preparatory+interval نتیجه دقیق به همراه نداشت.