متاسفانه جستجوی شما برای premack+principle نتیجه دقیق به همراه نداشت.