متاسفانه جستجوی شما برای prefrontal+cortex نتیجه دقیق به همراه نداشت.