متاسفانه جستجوی شما برای predisposing+factor نتیجه دقیق به همراه نداشت.