متاسفانه جستجوی شما برای postsynaptic+membrance نتیجه دقیق به همراه نداشت.