متاسفانه جستجوی شما برای positively+skewed نتیجه دقیق به همراه نداشت.